MOCIONS PLE 27-07-2017

El passat dijous  27 de 2017, Compromís per Gilet va presentar les següents mocions:

Moció per a donar al valencià l’ús prioritari en les comunicacions de l’Ajuntament de Gilet

Sr. En José Manuel Risco Camacho, com a regidor de l’Ajuntament de Gilet en representació del Grup Municipal COMPROMÍS per Gilet, i en aplicació dels articles 91 i 97 del R.O.F., presenta per a la seua inclusió i debat davant del pròxim ple de l’Ajuntament la següent MOCIÓ per al seu debat i aprovació si s’escau:

a)Segons la Llei  4 /1983, de 23 de novembre, d ‘ús i ensenyament del valencià:

Article 7

  1. El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seu a Administració Pública, de l’ Administració Local i de les altres Corporacions i Institucions Públiques dependents d’aquelles.
  2. El valencià i el castellà són llengües oficials a la Comunitat Valenciana i, com a tals, la seua utilització per l’Administració es farà en la forma regulada per la Llei.

Article 35

Gilet es, als efectes regulats per aquesta Llei i atenent a criteris històrics, declarat terme municipal de predomini lingüístic valencià.

 

b)Segons la LLEI 8/2010 de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, que es va publicar al DOCV el 24 de juny de 2010, diu en l’

 

Article 4. Llengua oficial de les entitats locals

El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de l’administració local i de totes les corporacions i institucions públiques que en depenguen.

De conformitat amb el que disposa l’Estatut d’Autonomia, tota la ciutadania té dret a triar la llengua oficial, valencià o castellà amb què relacionar-se amb les entitats locals, i estes tenen el deure correlatiu d’atendre-la en la llengua triada, en els termes establis en la legislació sobre ús del valencià.

Article 122. Llibre d’actes

Punt 4. Es conservarà una còpia en valencià de totes les actes en totes

les poblacions que la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià declara

com termes municipals de predomini lingüístic valencià atenent a criteris

històrics.

Article 124. Llengües

Les actes, les convocatòries de les sessions, els ordres del dia, les mocions, els vots particulars, les propostes d’acord, els dictàmens de les comissions municipals i la resta d’actuacions es redactaran en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, i s’hi respectarà, en tot cas, la llengua utilitzada per la persona intervinent. Qualsevol membre de la corporació tindrà dret a exigir, mitjançant petició expressa, la documentació a la que es refereix aquest article en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

En atenció a aquestes consideracions, el Ple de l’Ajuntament de Gilet acorda:

Primer-. Posar els mitjans necessaris perquè tota la documentació dels òrgans polítics municipals, és a dir, actes, acords i resolucions, es facen en primer termini en valencià.

Segon-. Donar l’ús prioritari del valencià en la comunicació de l’Ajuntament, per exemple en les xarxes socials i als cartells d’informació.

Tercer-. A fi de garantir el procés de normalització i igualtat lingüística és done la formació necessària als funcionaris i treballadors municipals.

Quart-. En tot cas també demanar les ajudes i subvencions necessàries, per a garantir els mitjos a la normalització i us preferent del valencià.

Sr. En José Manuel Risco Camacho, com a regidor de l’Ajuntament de Gilet en representació del Grup Municipal COMPROMÍS per Gilet, i en aplicació dels articles 91 i 97 del R.O.F., presenta per a la seua inclusió i debat davant del pròxim Ple ordinari de l’Ajuntament la següent MOCIÓ per al seu debat i aprovació si s’escau:

En el ple ordinari del 29 de juny de 2017 es va aprovar, per majoria,  la moció de “PER UN FINANÇAMENT JUST”  promoguda per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Com complement als acords que es va aprovar en la moció y com segurament fan o faran altres Ajuntaments, es prou important donar visibilitat a la adhesió del manifest per part del nostre Ajuntament.

En atenció a aquestes consideracions, el Ple de l’Ajuntament de Gilet acorda:

  • Mostrar el suport de l’Ajuntament al manifest penjant una pancarta a la façana de l’ajuntament amb el lema “Per un Finançament Just”.

I van  ser les dues apovades.

 

MOCIONS PLE 20-07-2017

Arxivat en: Comarcal, General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *